CỘNG ĐỒNG TÂM LINH VÀ HẠNH PHÚC CỦA TOÀN THỂ NGƯỜI VIỆT NAM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI .
ĐỂ VÀO DIỂN ĐÀN TÂM LINH VÀ HẠNH PHÚC , BẠN CẦN ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY .
CHÚC BẠN AN KHANG THỊNH VƯỢNG VÀ TINH TẤN TRÊN CON ĐƯỜNG TÂM LINH VÀ HẠNH PHÚC ........
TRUNG TÂM HUYỀN BÍ HỌC ĐÔNG TÂY

CỘNG ĐỒNG TÂM LINH VÀ HẠNH PHÚC CỦA TOÀN THỂ NGƯỜI VIỆT NAM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI .

Cùng tìm tòi, nghiên cứu, chia sẻ, thảo luận và thực hành các kỷ năng, kiến thức tâm linh để tạo hạnh phúc cho bản thân và tha nhân ..........
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» PHƯƠNG PHÁP NIỆM 10 DANH HIỆU A DI ĐÀ PHẬT
Tue May 15, 2018 1:26 am by lyquochoang

» Ngũ Uẩn và Giải Thoát
Sun Mar 11, 2018 6:20 am by lyquochoang

» Năng Lượng
Tue Mar 06, 2018 9:07 pm by lyquochoang

» Tịnh Độ Yếu Chỉ
Thu Feb 22, 2018 6:46 pm by lyquochoang

» Tịch Mặc Cô Độc
Sun Jan 28, 2018 2:04 am by lyquochoang

» Nam Nữ và âm dương
Fri Jan 26, 2018 6:03 am by lyquochoang

» Tứ Đế và Sinh Tử
Wed Jan 24, 2018 5:45 pm by lyquochoang

» Diễm phước
Wed Jan 24, 2018 12:44 am by lyquochoang

» Ngã và Pháp
Tue Jan 23, 2018 5:03 am by lyquochoang

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum


Share | 
 

 GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP NỘI HỎA CỦA TÂY TẠNG

Go down 
Tác giảThông điệp
ÁNH SÁNG-T2-ÚCCHÂUTổng số bài gửi : 1153
Join date : 18/02/2010

Bài gửiTiêu đề: GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP NỘI HỎA CỦA TÂY TẠNG   Tue Apr 06, 2010 10:43 am

GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP NỘI HỎA CỦA TÂY TẠNG( Đoạn dưới đây được trích từ Saùu phaùp Du giaø vaø Ñaïi aán Mahamudra

Của Tác giả : Garma C.C. Chang ; Do Thích nöõ Trí Haûi Chuyeån ngöõ .


1- CHÆ DAÃN VEÀ DU GIAØ NOÄI HOÛA

A. THÖÏC HAØNH SÔ CAÁP

Söï tu taäp sô ñaúng veà Du Giaø Noäi hoûa coù 5 böôùc tuaàn
töï :

[1] Quaùn Chaân Khoâng, hay Tính troáng roãng cuûa thaân xaùc
[2] Quaùn caùc Daây thaàn kinh taâm lyù, hay kinh maïch
(nadis) chính yeáu
[3] Luyeän Thôû Bình
[4] Kieåm soaùt caùc Tieát Laäu (Tinh Chaát)
[5] Luyeän thaân


(1) Quaùn Tính Khoâng cuûa thaân xaùc :

Tröôùc heát haønh giaû neân khaån caàu baäc ñaïo sö cuûa
mình ñeå coù ñöôïc luoàng Hôi noùng Noäi hoûa luoân luoân taêng
tröôûng. Neân ngoài vôùi theá ngoài cuûa Phaät Tyø Loâ Giaù Na :
khoanh chaân theo tö theá kieát giaø; hai baøn tay choàng leân
nhau ñaët döôùi roán; coät soáng thaúng nhö moät muõi teân; coå
hôi cuùi ñeå eùp haàu xuoáng; ñaët löôõi saùt voøm mieäng; maét
taäp trung nôi choùp muõi. Roài haønh giaû neân quaùn thaân
mình bieán thaønh thaân cuûa vò Phaät baûo hoä-nhöng beân
trong troáng roãng nhö moät quaû boùng. Töø treân ñænh ñaàu
xuoáng ñeán muùt caùc ngoùn chaân chæ coù toaøn laø söï troáng
roãng. Neáu khoâng theå quaùn toaøn thaân troáng roãng, thì coù
theå quaùn töøng thaân phaàn. Ví duï, haønh giaû coù theå quaùn
caùi ñaàu roãng, coå, hai caùnh tay, voøng ngöïc...ñeàu troáng
roãng cho ñeán khi Tính troáng roãng trôû neân roõ raøng. Sau ñoù
haønh giaû neân quaùn thaân mình thaønh nhieàu côõ khaùc nhau-
nhoû baèng hoät meø hay lôùn truøm vuõ truï, nhöng taát caû ñeàu
roãng beân trong. Haønh giaû neân thöïc taäp ñieàu naøy moät
caùch tinh caàn cho ñeán khi hình aûnh thaân xaùc troáng roãng
trôû neân voâ cuøng roõ reät.

(2) Quaùn caùc huyeät ñaïo chính :

Khi hình aûnh thaân roãng ñaõ roõ raøng, haønh giaû neân
quaùn huyeät ñaïo trung öông ôû trung taâm cuûa cô theå. Ñaàu
treân huyeät ñaïo naøy leân ñeán ñænh ñaàu, chaïy theo ñöôøng
cong xuoáng ñieåm giöõa hai loâng maøy; ñaàu döôùi huyeät ñaïo
xuoáng ñeán moät ñieåm caùch roán chöøng 4 ngoùn tay. Huyeät
ñaïo naøy beà roäng côõ baèng daây roi da, trong ñoû ngoaøi
traéng. Haønh giaû laïi neân quaùn huyeät ñaïo beân phaûi
(Roma) vaø beân traùi cuûa noù (Jumma). Huyeät ñaïo beân
phaûi maøu ñoû pha traéng vaø huyeät ñaïo beân traùi traéng pha
ñoû. Hai huyeät ñaïo naøy chaïy song song caùch huyeät ñaïo
giöõa chöøng nöûa taác. Ñaàu treân cuûa chuùng cuõng tôùi ñænh
ñaàu vaø ñaàu döôùi cong xuoáng ñeán hai loã muõi. Caû 3 huyeät
ñaïo ñeàu roãng, thaúng, trong suoát. Theo vaøi chæ giaùo,
huyeät ñaïo trung öông daøy baèng coïng muõi teân, hai huyeät
ñaïo kia daøy nhö coïng luùa, caû hai neân ñöôïc quaùn nhö laø
ruoät con deâ- maøu traéng baïc. Coù choã noùi neân quaùn huyeät
ñaïo trung öông maøu xanh, huyeät ñaïo phaûi ñoû vaø traùi
traéng. Choã thì noùi caû 3 huyeät ñaïo ñeàu trong ñoû ngoaøi
traéng. Maëc duø coù nhieàu chæ daãn khaùc nhau, haønh giaû chæ
neân choïn laáy moät. Moät vaøi chæ giaùo noùi huyeät ñaïo trung
öông chaïy töø luaân xa ôû ñænh ñaàu21 xuoáng ñeán haäu moân,
nhöng coù leõ neân theo chæ daãn treân kia.

Khi ñaõ quaùn ñöôïc ba huyeät ñaïo 22 roõ raøng, tieáp ñeán
haønh giaû neân quaùn 4 luaân xa 23 laàn löôït ôû Ñaàu, Yeát haàu,
Ngöïc vaø Roán. Luaân xa ôû Roán - Ñan ñieàn- coøn goïi laø
Trung taâm Bieán hoùa, coù 64 ñöôøng kinh maïch (nadis) toûa
leân phía treân nhö nhöõng coïng duø ñeå ngöôïc. Luaân xa Tim
ñöôïc goïi laø Trung Taâm Phaùp, coù 8 kinh maïch toûa xuoáng
phía döôùi nhö coïng duø. Luaân xa Yeát haàu ñöôïc goïi laø
trung taâm Phuùc Laïc coù 16 kinh maïch toûa leân phía treân.
Luaân xa Ñaàu, trung taâm Ñaïi laïc, coù 32 kinh maïch toûa
xuoáng. Caû 4 luaân xa ñieàu lieân laïc vôùi, hay "ñaâm choài" töø
huyeät ñaïo trung öông, nhö nhöõng söôøn toûa ra töø coïng duø.
Töø moãi ñaàu kinh maïch coù raát nhieàu "sôïi thaàn kinh" nhoû
lan toûa ra khaép moïi thaân phaàn, laøm thaønh voâ soá maïng
löôùi. Taát caû nhöõng kinh maïch naøy trong ñoû ngoaøi traéng,
vaø ñeàu roãng. Moät vaøi ngöôøi noùi chuùng ñoû hoaëc vaøng.
Moät vaøi ngöôøi noùi nhöõng luaân xa ôû Haàu vaø Roán maøu ñoû,
luaân xa Tim maøu traéng vaø luaân xa Ñaàu maøu luïc. Ngöôøi
ta muoán quaùn caùch naøo cuõng ñöôïc. Neáu khoâng theå quaùn
roõ raøng taát caû moät löôït thì neân quaùn töøng phaàn, nhöng
ñieàu quan troïng laø phaûi thaáy roõ raøng, nhaát laø ba Huyeät
ñaïo chính vaø 4 Luaân xa. Moät vaøi chæ giaùo coøn theâm
Luaân xa Ñænh Ñaàu (huyeät Baùch Hoäi) vaø luaân xa Kín
(huyeät Hoäi aâm) ôû cuoái ñoát xöông cuøng, laøm thaønh 6
luaân xa taát caû. Moät vaøi chæ giaùo noùi coù theå quaùn taát caû
72.000 kinh maïch trong toaøn thaân, nhöng theo toâi, coù theå
boû qua nhöõng luaân xa vaø kinh maïch sau naøy.

(3) Phaùp thôû Bình :

Taäp thôû Bình toát nhaát laø khi hôi thôû ñi qua ñeàu ñaën
caû hai loã muõi. Neáu coù moät loã thoâng hôn loã kia, thì neân
naèm nghieâng phía loã muõi thoâng aáy vaø duøng ngoùn caùi bít
noù laïi, buoäc khoâng khí ñi ra baèng loã muõi kia. Sau vaøi hôi
thôû, ta seõ thaáy khoâng khí thoâng qua caû hai loã muõi.

Khi aáy neân ngoài daäy, duøng moät ngoùn tay bít loã muõi
traùi vaø thôû ra thaät daøi qua loã muõi phaûi. Roài, sau khi hít
vaøo, thôû moät hôi ra ngaén, tieáp ñoù moät hôi daøi vaø moät hôi
trung bình, laøm nhö vaäy 3 laàn, roài bít loã muõi phaûi, vaø
cuoái cuøng thôû nhö treân vôùi caû hai loã muõi.

Khi thôû ra, haønh giaû neân quaùn töôûng taát caû chöôùng
ngaïi toäi loãi beänh hoaïn trong cô theå ñöôïc toáng ra. Nhöõng
ngöôøi chöa töøng taäp neân duøng ngoùn tay troû cuøng phía vôùi
loã muõi bít, duøng caùnh tay vaø naém tay kia ñeå eùp phía
hoâng ngöïc khi thôû ra. Khi thôû vôùi caû hai muõi, haõy ñaët hai
naém tay treân hai ñaàu goái. Sau moãi laàn thôû ra, neân hít vaøo
thaät saâu, coå hôi cuùi tröôùc khi thôû ra laïi. Ñaây goïi laø phaùp
thôû chín laàn, vaø chæ neân laøm moät hay hai voøng khi khôûi
söï thieàn quaùn. Neáu laøm quaù nhieàu laàn, seõ bò ñau ñaàu vaø
khoù thôû. Nhöng moät ñoâi khi, giöõa thôøi thieàn quaùn, neáu
caàn haønh giaû coù theå thöïc taäp phaùp naøy moät caùch nheï
nhaøng.

Baäy giôø phaàn chính cuûa pheùp thôû Bình laø nhö sau :

Ngoài kieát giaø löng thaúng, ñaët döôùi moâng moät caùi goái
daøy chöøng 3 taác. Hít vaøo moät hôi thôû saâu daøi, toáng khí
xuoáng Ñan ñieàn, vaø nuoát theo nöôùc boït. Baây giôø, hôi
thoùt vaøo cô baép ôû haäu moân, vaø giöõ khí taïi Ñan ñieàn
(döôùi roán). Khi haønh giaû ñaõ thuaàn thuïc trong vieäc neùn
khí xuoáng Ñan ñieàn, thì coù theå thoùp cô Haäu moân maïnh
hôn tröôùc, khoâng caàn lay chuyeån phaàn buïng döôùi. Söï
thöïc taäp naøy-neùn khí xuoáng Ñan ñieàn, keùo leân phaàn
khoâng khí toàn ñoïng döôùi ñaùy, vaø hoøa chuùng taïi huyeät
Ñan ñieàn- laøm cho buïng döôùi nhoâ ra, coù hình moät caùi
bình hay caùi chaäu; vì lyù do aáy ta goïi laø "thôû Bình".

Khi khoâng coøn giöõ hôi ñöôïc nöõa, haønh giaû neân thôû
moät hôi thaät ngaén ñeå bôùt caêng, chuyeån ñoäng cô buïng 3
laàn, vaø coá giöõ hôi thôû laïi moät laàn nöõa caøng laâu caøng toát.
Khi khoâng coøn nín hôi ñöôïc nnöõa, haønh giaû hôi ngaång
ñaàu vaø xaû khoâng khí ñi ra caøng chaäm caøng hay. Tieán
trình thôû vôùi 4 giai ñoaïn naøy laø Hít, Laøm AÁaày (Ñan
ñieàn), Hoaø tan vaø Haét ra.
Khi hít vaøo haõy quaùn töø moät khoaûng caùch chöøng 10
phaân, nhöõng khí cuûa 5 ñaïi vôùi 5 maøu, ñöôïc keùo vaøo hai
loã muõi; khi laøm ñaày, haõy quaùn khoâng khí ñi xuoáng caû hai
huyeät ñaïo, nhö ñang bôm vaøo moät caùi ruoät deâ, khí ñi qua
giao ñieåm vaøo huyeät ñaïo trung öông vaø ôû laïi ñaáy. Khi
hoøa tan quaùn khoâng khí ñang löu chuyeån beân trong Ñan
ñieàn. Khi haét ra haõy quaùn moät tích leâ 24, töôïng tröng
tinh chaát cuûa taâm-khí 25, ñang voït leân xuyeân qua Huyeät
Ñaïo Trung öông maø ra luaân xa ôû ñaàu. Quaùn "haét ra" naøy
chæ neân laøm moät laàn ôû ñaàu thôøi thieàn, khoâng neân laøm
nhieàu laàn quaù vì seõ ñöa ñeán nguy hieåm.

Theo moät vaøi baäc thaày, trong luùc thôû haét ra, neân
quaùn khoâng khí thoaùt ra cô theå qua khoaûng giöõa hai loâng
maøy. Theo moät chæ giaùo khaùc, caùc luoàng khí thuoäc naêm
ñaïi neân ñöôïc quaùn thaønh nhöõng choøm aùnh saùng nguõ saéc
toûa ra töø nhieàu chuøy kim cöông nhoû coù 3 goùc (dorjes).
Nhöõng dorjes nhoû naøy ñi vaøo, noåi leân vaø ôû laïi trong cô
theå suoát tieán trình hít vaøo, giöõ hôi vaø thôû ra. Moät vaøi
ngöôøi noùi raèng trong tieán trình hoøa tan, neân quaùn khoâng
khí vaøo ñaày huyeät ñaïo trung öông, keá ñeán 4 luaân xa,
cuoái cuøng khaép taát caû kinh maïch trong toaøn thaân; nhöng
coù ngöôøi cho phöông phaùp naøy dôû, vì laøm cho khoâng khí
ræ khoûi thaân.

Khoâng bao giôø neân khôûi söï baèng pheùp thôû Bình gaét
gao naøy, bôûi vì luùc ñaàu coù theå coù vaøi kinh nghieäm toát,
nhöng cuoái cuøng seõ khoâng lôïi laïc bao nhieâu, maø haønh
giaû coøn gaëp voâ soá raéc roái khaùc. Bôûi theá ngöôøi sô cô
khoâng neân thöïc haønh kieåu thôû Bình noùi sau maø neân thöïc
haønh pheùp thôû Bình noùi tröôùc, nheï nhaøng hôn, vì khoâng
taùc haïi maø coøn raát boå ích. Laïi nöõa, khoâng bao giôø neân
thöïc haønh phaùp sau neáu chöa thuaàn thuïc phaùp tröôùc.
Phaùp thôû Bình nheï nhaøng laø chæ giöõ hôi moät giai ñoaïn
ngaén roài thôû ra truôùc khi coù caêng thaúng naøo khôûi leân, roài
hít vaøo ngay moät hôi khaùc vaø giöõ laïi. Neân laëp laïi nhö theá
töø 8-10 laàn, laøm thaønh moät voøng. Roài haõy nghæ moät laùt
tröôùc khi laëp laïi voøng khaùc. Neân töø töø keùo daøi thôøi gian
giöõ hôi; khoâng bao giôø neân thôû baèng mieäng, vaø trong khi
taäp, traùnh ngoài nhöõng nôi coù khoùi hay moâi tröôøng oâ
nhieãm.

Haønh giaû naøo coù theå giöõ hôi trong hai phuùt khoâng
gaëp khoù khaên, ñöôïc xem laø ñaõ ñaït yeâu caàu toái thieåu ñeå
laøm chuû caùc luoàng khí; giöõ hôi ñuôïc 4 phuùt laø trung
bình; giöõ hôi ñöôïc 6 phuùt trôû leân, laø ñaït yeâu caàu cao
nhaát. ÔÛ ñaây haõy noùi sô veà daáu hieäu caùc luoàng "khí" ñi
vaøo huyeät ñaïo trung öông. Ñieàu naøy xaûy ra vaøo baát cöù
thôøi gian naøo trong thieàn ñònh, khi maø hôi thôû baét ñaàu
tuoân chaûy nheï nhaøng ñeàu ñaën qua caû 2 loã muõi, roài trôû
neân voâ cuøng vi teá, vaø cuoái cuøng hoaøn toaøn ngöng. Hieän
töôïng naøy cuõng coù theå xaûy ñeán khi luoàng "khí" chìm
xuoáng. Gaëp tröôøng hôïp ñaàu, haønh giaû caûm thaáy taâm löø
ñöø môø mòt; gaëp tröôøng hôïp sau, haønh giaû khoâng theå quaùn
gì cho roõ raøng. Nhöng nhöõng hieän töôïng naøy khoâng xaûy
ñeán neáu caùc luoàng "khí" ñi vaøo huyeät ñaïo trung öông.
Ngöôøi ta caàn nhôù kyõ söï khaùc bieät lôùn lao naøy.

(4) Ñieàu ñoäng tinh chaát :

Haønh giaû neân quaùn moät gioït tinh chaát maøu traéng
gioáng nhö moät gioït söông mai, côõ baèng moät haït ñaäu nhoû
long lanh trong suoát, naèm ôû khoaûng giöõa hai loâng maøy.
Neân töôûng gioït tinh chaát (Tích leâ) chính laø taâm cuûa
mình, vaø quaùn töôûng cho ñeán khi noù hieän ra heát söùc roõ
raøng. Roài trong khi taäp thôû theo caùch noùi treân, haønh giaû
neân quaùn gioït tinh chaát aáy töø ñieåm giöõa hai loâng maøy ñi
leân ñeán choùt ñænh cuûa huyeät ñaïo trung öông. Trong khi
giöõ hôi haønh giaû haõy taäp trung vaøo ñoù. Khi thôû ra, haõy
töôûng töôïng gioït tinh chaát laïi ñi trôû xuoáng ñeán ñieåm giöõa
hai loâng maøy. Laøm nhö vaäy nhieàu laàn. Roài hít moät hôi
daøi vaø ñaåy khí xuoáng huyeät ñan ñieàn. Ñoàng thôøi neân
töôûng töôïng nhöõng gioït Tích leâ aáy ñi xuoáng huyeät Ñan ñieàn xuyeân qua huyeät ñaïo trung öông gioáng nhö moät
vieân saét troøn nhoû laên qua moät caùi oáng; roài khi giöõ hôi,
haõy taäp trung vaøo gioït Tích leâ ôû luaân xa Roán. Khi thôû ra,
gioït Tích leâ laïi trôû veà luaân xa Ñaàu xuyeân qua huyeät ñaïo
trung öông.
Daàn daàn, ñeå caûi thieän pheùp quaùn naøy, haønh giaû tröôùc
heát neân quaùn gioït Tích leâ chæ xuoáng ñeán ngang Haàu cho
ñeán khi hình aûnh trôû neân heát söùc roõ neùt khoâng caàn noã
löïc. Cuoái cuøng haønh giaû neân quaùn gioït Tích leâ rôùt xuoáng
Tim, roài xuoáng Roán.

Sau khi ñaõ taäp luyeän nhö theá vöõng vaøng, haønh giaû
neân taäp trung gioït Tích leâ taïi moät luaân xa ñaët bieät, nhaát
laø luaân xa Roán, ñoàng thôøi thöïc taäp phaùp thôû Bình töø 5-7
laàn. ÔÛ ñaây ta neân ñeå yù raèng, khi hít vaøo, gioït tinh chaát
rôùt xuoáng nhöõng luaân xa phía döôùi; khi nín hôi noù ôû laïi
trong taâm ñieåm cuûa luaân xa vaø khi thôû ra, noù trôû veà ñieåm
giöõa cuûa hai loâng maøy. Cuoái moãi thôøi thieàn ñònh, ngöôøi
ta neân taäp trung vaøo luaân xa naøy.

(5) Taäp luyeän thaân theå :

Nhôø luyeän taäp thaân theå maø nhieàu guùt trong caùc
huyeät ñaïo ñöôïc môû ra, laøm cho khí vaø tinh chaát deã daøng
löu thoâng trong ñoù; Nhöõng taäp luyeän naøy cuõng ñoåi môùi
vaø ñieàu chænh caùc luoàng Khí, kinh maïch vaø Tích leâ. Bôûi
theá trong maät toâng, ñieàu cöïc kyø quan troïng laø phaûi hoïc
vaø thöïc haønh nhöõng pheùp luyeän taäp thaân theå. Ñaàu vaø
cuoái thôøi thieàn ñònh, neân chuù troïng ñaëc bieät söï thöïc haønh
6 phaùp Quay cuûa Naropa, caên baûn cuûa phaùp Du giaø Hôi
noùng. Haønh giaû cuõng neân taäp luyeän nhöõng baøi taäp khaùc
trong cuoán saùch cuûa toâi nhan ñeà Cuoán Saùch Ñoû Veà Phaùp
Du Giaø Hôi Noùng.

Muoán coù caên baûn toát ñeå tu Du Giaø Hôi noùng, caàn
chuù troïng nhöõng taäp luyeän sau ñaây :

Ngoài treân neàn nhaø khoanh chaân, ñaët moät caùi goái cao
döôùi moâng, buoäc eo löng vaø ñaàu goái baèng moät ñai vaûi ñeå
laøm cho thaân theå vöõng vaøng trong luùc thieàn quaùn.

Ngoài theo theá hoa sen cuûa Tyø Loâ Giaù Na nhö ñaõ chæ
daãn (töùc laø kieát giaø löng thaúng, hai ñaàu goái chaám ñaát, hai
vai ngang nhau) vaø baét ñaàu thöïc haønh phaùp thôû Bình.
Nhöng khoâng neân taäp khi buïng quaù no hoaëc quaù ñoùi,
cuõng khoâng taäp vaøo luùc ñuùng ngoï hay nöûa ñeâm. Thôøi
gian toát nhaát laø khi hôi thôû thoâng caû hai loã muõi26. Ngöôøi
ta neân khôûi söï taäp khi hôi thôû saép chuyeån töø loã muõi naøy
qua loã muõi kia, vì luùc aáy hôi thôû ñöôïc quaân bình trong caû
hai loã muõi. Khi quaùn töôûng, caàn chuù yù nhieàu hôn ñeán löûa
Noäi hoûa taïi giao ñieåm Ba huyeät ñaïo döôùi Roán. Löûa naøy
coù hình daùng nhö moät maãu töï Phaïn A ( ) nhoû, hay moät
ngoïn löûa coù hình haït gieû vôùi caùi löôõi nhoïn daàn nhö ñaàu
ñinh oác. Noù coù maøu naâu hôi ñoû, heát söùc noùng vaø uoán
löôïn nhö laøn soùng, coù theå phaùt sinh hôi noùng vaø laïc thoï
trong taát caû kinh maïch cuûa cô theå.

Khi hít vaø laøm ñaày, haønh giaû neân töôûng töôïng khoâng
khí ñang chaûy xuoáng qua huyeät ñaïo traùi vaø phaûi, vaø
gioáng nhö gioù töø moät caëp oáng beä ñang quaït löûa Noäi hoûa
cho ñeán khi noùng böøng; Khi hoøa tan, neân töôûng taát caû
luoàng khí trong cô theå ñang tuï ñeán vaø tan vaøo trong löûa
Noäi hoûa naøy. Trong thôøi gian thôû haét ra, töôûng töôïng löûa
Noäi hoûa ñi leân qua huyeät ñaïo trung öông.

Noäi hoûa laø neàn taûng cuûa Du Giaø Hôi Noùng; bôûi theá
caàn phaûi quaùn thaät roõ raøng môùi coù theå thöïc söï laøm phaùt
sinh hôi noùng. Caàn phaûi coù moät hình aûnh heát söùc roõ reät
veà ngoïn löûa naøy môùi hy voïng coù tieán trieån ñaùng keå. Luùc
ñaàu neân quaùn caùi löôõi röïc ñoû cuûa Noäi hoûa khoâng lôùn hôn
moät ngoùn tay; roài töø töø noù cao theâm thaønh hai ba boán
ngoùn. Caùi löôõi röïc ñoû naøy moûng vaø daøi, hình daùng nhö
moät caùi kim xoaén laïi; noù coù caû 4 ñaëc tính cuûa Boán Ñaïi :
tính raén chaéc cuûa ñòa ñaïi, tính aåm cuûa nöôùc, tính noùng
cuûa löûa vaø tính di chuyeån cuûa gioù; nhöng noåi baät laø tính
noùng coù theå laøm "boác hôi" caùc luoàng khí vaø phaùt sinh
Laïc Thoï.

Haønh giaû naøo theo ñuùng nhöõng chæ daãn treân ñaây laø
ñaõ coù caên baûn tu Du Giaø Noäi hoûa, phaùt sinh hôi noùng vaø
laïc thoï.

Moät vaøi ngöôøi cho raèng trong phaùp Du Giaø naøy,
haønh giaû coøn phaûi quaùn 4 chuûng töï 27 taïi 4 luaân xa. Ñieàu
naøy ñöôïc moâ taû trong caùc maät ñieån Hevajra vaø
Demchog, nhöng khoâng coù trong caùc tröôùc taùc veà Saùu
Phaùp Du Giaø.

B. PHAÙP THÖÏC HAØNH NAÂNG CAÁP

Nhöõng chæ daãn treân ñeàu laø thöïc haønh caên baûn hay sô
ñaúng. Baây giôø chuùng ta seõ baøn ñeán thöïc haønh cao caáp,
goàm nhöõng chi tieát sau ñaây :

[1] Laøm theá naøo ñeå taêng cöôøng Hôi Noùng hay Noäi hoûa.
[2] Laøm theá naøo ñeå taêng cöôøng Laïc.
[3] Laøm theá naøo ñeå taêng cöôøng Voâ Phaân Bieät.
[4] Laøm theá naøo ñeå taêng cöôøng ñònh Laïc-Khoâng.
[5] Laøm theá naøo ñeå deïp tröø caùc chöôùng ngaïi trong phaùp
haønh Noäi hoûa.
1- Laøm theá naøo ñeå taêng cöôøng Noäi hoûa

Muoán taêng cöôøng hôi noùng, haønh giaû coù theå quaùn
töôûng caùi löôõi cuûa ngoïn löûa Noäi hoûa daøi ñeán 8 ngoùn tay,
nhöng vaãn phaûi taäp trung chính yeáu vaøo Noäi hoûa caên
baûn, nghóa laø nguoàn goác töø ñoù caùi löôõi ngoïn löûa voït leân.
Roài haønh giaû coù theå quaùn caùi löôõi cuûa noù leân ñeán Tim,
Yeát Haàu, Ñænh Ñaàu. Coù ngöôøi noùi raèng khoâng neân quaùn
Noäi hoûa leân cao quaù Yeát Haàu, nhöng vì ôû ñaây ta chæ chuù
troïng ñeán vieäc phaùt sinh nhieàu Hôi noùng hôn, neân laøm
nhö vaäy laø ñuùng. Haønh giaû cuõng coù theå töôûng töôïng
ngoïn löûa Noäi hoûa lan vaøo taát caû caùc kinh maïch - lôùn nhoû
daøi ngaén-khaép toaøn thaân. Khi aáy toaøn thaân trôû thaønh moät
quaû caàu löûa röïc rôõ. Vaøo cuoái thôøi thieàn ñònh, taát caû löûa
phaûi ñöôïc ruùt veà Noäi hoûa caên baûn.

Neáu taäp luyeän nhö vaäy maø khoâng phaùt sinh ñöôïc hôi
noùng, hoaëc chæ coù theå noùng moät phaàn cuûa thaân theå, thì
haønh giaû coù theå thöû luyeän taäp nhö sau :

Ngoài khoanh chaân, hai tay bao quanh ñaàu goái; roài
giöõ hôi thôû Bình, trong khi uoán quanh phaàn buïng döôùi
nhieàu laàn theo chieàu kim ñoàng hoà vaø ngöôïc laïi; eånh
buïng vaø thoùt buïng nhieàu laàn, chaø xaùt thaân theå nhaát laø taïi
nhöõng nôi coøn laïnh...vaø laøm caùc taäp luyeän cô theå khaùc
ñeå taêng hôi noùng. Taát caû nhöõng vieäc naøy ñeàu phaûi ñöôïc
laøm trong khi giöõ hôi (nín hôi). Quaùn töôûng moät ngoïn
löûa lôùn böøng böøng khaép thaân theå cuõng giuùp haønh giaû
taêng hôi noùng, nhöng ñieàu quan troïng nhaát laø vaãn duy trì
caùi töôûng veà löûa Noäi hoûa röïc rôõ taïi huyeät ñaïo trung
öông...

Maëc duø nhöõng taäp luyeän maïnh meõ nhö thôû Bình, vaän
ñoäng cô theå...coù theå phaùt sinh hôi noùng raát nhanh, song
hôi noùng ñöôïc phaùt sinh naøy khoâng beàn, vaø khoâng theå
keùo daøi laâu. Bôûi theá coù raát ít lôïi laïc. Nhöng neáu ngöôøi ta
coù theå laøm phaùt sinh hôi noùng Noäi hoûa moät caùch tuaàn töï
vöõng chaõi, thì hôi noùng aáy seõ khoâng giaûm bôùt, vaø seõ
ñöôïc raát nhieàu lôïi laïc.

Duø khi trôøi giaù reùt, haønh giaû cuõng khoâng neân maëc y
phuïc baèng loâng thuù; vaø khi trôøi raát noùng cuõng khoâng neân
ôû traàn. Haønh giaû cuõng khoâng ñöôïc ñeán gaàn moät ngoïn
löûa, phôi mình döôùi aùnh maët trôøi naéng gaét, thoåi keøn lôùn,
hay thôû baèng mieäng. Haønh giaû caàn thöïc haønh thôû Bình
vöõng vaøng 28 vaøo moïi luùc, duøng thöïc phaåm toát boå
döôõng, vaø caån thaän duy trì tinh chaát.

Neáu coù hôi noùng cöôøng lieät phaùt sinh taïi moät vuøng
naøo treân cô theå, khaép cô theå, hay giöõa thòt vaø da, thì
haønh giaû neân bieát ñaáy laø trieäu chöùng cuûa söï ñoät khôûi
Hoûa khí. Nhöng vì hôi noùng naøy khoâng beàn, seõ tan bieán,
haønh giaû khoâng neân chuù yù ñeán noù maø cöù taäp trung vaøo
Noäi hoûa taïi Ñan ñieàn, vaø coá ñöa caùc luoàng khí vaøo huyeät
ñaïo trung öông.

Neáu haønh giaû caûm thaáy ôû ñan ñieàn moät hôi noùng ñaày
laïc thoï, moät hôi noùng "xuaát thaàn" daàn taêng tröôûng vaø lan
toûa toaøn thaân, thì neân bieát ñaáy laø hôi noùng cuûa Noäi hoûa
chính coáng, laøm taêng tröôûng voâ vaøn Tích leâ traéng vaø ñoû.
Neáu haønh giaû theo nhöõng chæ daãn naøy maø vaãn khoâng
phaùt sinh ñöôïc Noäi hoûa thì neân laøm nhieàu taäp luyeän cô
theå hôn nöõa nhö "Saùu vaän ñoäng cô theå cuûa Naropa"...
Toùm laïi tu taäp Du Giaø Noäi hoûa laø coát ñeå thöïc chöùng
trí tueä Ñaïi AÁn baát sinh, ñeå giaûi thoaùt taát caû voâ minh chaáp
thuû; ñeå côûi môû taát caû guùt maéc cuûa sinh töû, chuyeån taát caû
kinh maïch sinh töû thaønh kinh maïch trí tueä, tònh hoùa moïi
luoàng khí löïc nghieäp chöôùng ñeå chuyeån hoùa chuùng thaønh
Khí Löïc Tueä Giaùc khoâng coøn chöôùng ngaïi; coát thanh loïc
taát caû tinh chaát nhieãm oâ ñeå chuyeån hoùa chuùng thaønh tinh
chaát Phuùc laïc, vaø ñaït ñöôïc thaân caàu voàng cuûa Toaøn Giaùc.


( Đoạn trên được trích từ Saùu phaùp Du giaø vaø Ñaïi aán Mahamudra

Tác giả : Garma C.C. Chang Do : Thích nöõ Trí Haûi Chuyeån ngöõ .

Những thông tin trên chỉ có tính cách tham khảo , mọi tập luyện cần có sự hướng dẩn và chăm nom của Minh Sư .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP NỘI HỎA CỦA TÂY TẠNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CỘNG ĐỒNG TÂM LINH VÀ HẠNH PHÚC CỦA TOÀN THỂ NGƯỜI VIỆT NAM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI . :: Your first category :: HUYỀN BÍ HỌC VÀ TÔN GIÁO :: CÁC TRƯỜNG PHÁI HUYỀN BÍ HỌC VÀ CÁC TÔN GIÁO :: PHẬT GIÁO :: MẬT TÔNG TỔNG QUÁT-
Chuyển đến